Aktualności

Możliwość składania wniosków na nowy okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PUNKT KONSULTACYJNY

Zgodnie z zapisem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – zadaniem własnym gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania w rodzinie, w tym m.in. prowadzenie poradnictwa i interwencji oraz utworzenie zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składa się ze specjalistów z różnych dziedzin, którzy łączą swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, które reprezentują. Zespół zacieśnia współpracę międzyinstytucjonalną i ułatwia
skoordynowanie działań, których cel stanowi niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
Głównym celem działalności Zespołu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych przemocą bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. Podstawowe działania sprzyjające tym dążeniom to:


• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
• realizacja ,,Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020".
W indywidualnych przypadkach Zespół interdyscyplinarny może powoływać grupy robocze, w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą m.in.: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, policji, GKRPA, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań grup roboczych należy przed wszystkim:
• opracowanie i realizowanie planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
• dokumentowanie efektów podejmowanych działań.
Podejmowanie interwencji w środowisku rodzinnym, w którym występuje przemoc, odbywa się w oparciu o procedurę ,,Niebieskie Karty". Dokumentacja zgromadzona w toku pracy zespołu i grup roboczych jest niejawna, a członkowie zespołu zobowiązani są do zachowania poufności zdobytych informacji.

Godziny przyjęć:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:   8:30 – 16:00

(prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminów konsultacji)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Poznańska 165

I piętro - pokój 105

tel. 22 721 02 80 (do 82) wew. 111