Aktualności

Możliwość składania wniosków na nowy okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+

Fundusz Alimentacyjny


Z dniem 1 października 2008r. wchodzi w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Zgodnie z nową ustawą prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego będą miały rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 725zł netto. Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500zł na dziecko.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują na dziecko

 • do ukończenia 18. roku życia lub do 25 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej (teraz tylko do 24 lat)
 • powyżej 25 lat bezterminowo, gdy dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia alimentacyjne, podobnie jak teraz zaliczka, nie przysługuje jeżeli:

 • Dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • Pełnoletnie dziecko ma własne dziecko,
 • Dziecko wstąpiło w związek małżeński.

Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku. Rodzina, która będzie chciała uzyskać prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, będzie składać specjalny wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię dowodu osobistego osoby wnioskującej,
 • skrócony akt urodzenia dzieci,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu -zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku ubiegania się osób powyżej 18 r.ż),
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  • a) zaświadczenia o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku poprzedzającym okres zasiłkowy,
  • b) oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku poprzedzającym okres zasiłkowy,
  • c) oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku poprzedzającym okres zasiłkowy,

Rozszerzy się też postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Od października 2008 r. dłużników ścigają nie tylko komornicy, ale też urzędy skarbowe. Dłużnik nie posiadający zatrudnienia będzie zobowiązany do zarejestrowania w urzędzie pracy skąd mogą zostać skierowani do robót publicznych. Jeżeli dłużnik odmówi podjęcia pracy, gmina skieruje wniosek do prokuratury o ściganie. Starosta może też zabrać dłużnikowi prawo jazdy. Powstanie Centralny Rejestr Dłużników, do którego wpisany będzie niesolidny rodzic. Na "czarnej liście” pozostanie do czasu, aż gmina zawiadomi o uregulowaniu wszelkich zaległości.